Veelgestelde vragen

Je kunt toch niets doen aan het ouder worden?

Dat klopt, maar aan veel symptomen die vaak aan het ouder worden toegeschreven worden kun je wel wat doen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Krachtsverlies
  • Verlies van uithoudingsvermogen
  • Mobiliteitsverlies (stijver worden)

Bewezen positieve effecten van beweging op de gezondheid (Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nota Sport, Bewegen en gezondheid. 2001) zijn er op hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht, osteoporose (botontkalking), beroerte, bloeddruk, slaappatroon, depressie, artrose, ziekte van Parkinson.

Alle ouderen hoeven toch niet naar een fysiotherapeut om te bewegen?

De geriatriefysiotherapeut voert in beperkte tijd een gesprek met u en/of uw omgeving en hanteert daarbij de checklist die voor screening is bedoeld. Eventueel vult hij dit aan met een lichamelijk onderzoek. Hij maakt de afweging of er sprake is van een bekend, dan wel onbekend patroon (pluis/niet pluis) en of u gebaat bent bij (geriatrie)fysiotherapeutische behandeling. Met andere woorden: fysiotherapie is alleen bedoeld voor die groep (ouderen) die symptomen hebben die passen binnen het eigen werkgebied van de fysiotherapeut en op grond daarvan voor behandeling in aanmerking komt.

Bijvoorbeeld als u door omstandigheden niet meer zelfstandig (voldoende) kunt bewegen. Dit kan zijn ten gevolge van pijnklachten door artrose (zoals een “versleten” knie), na een val (door angst om opnieuw te vallen of door niet afnemende pijnklachten), na een verergering bij COPD, na een CVA (beroerte) of door de ziekte van Parkinson.

Hoeveel moeten ouderen bewegen?

Om gezond te blijven is het verstandig om voldoende te bewegen. Er zijn normen vastgesteld voor hoeveel u moet bewegen. Dit wordt de “Nederlandse Norm Gezond Bewegen” (NNGB) genoemd. De NNGB is in 1998 vastgesteld en werd afgeleid van internationale richtlijnen. Hoeveel u precies zou moeten bewegen om gezond te blijven, hangt ook van uw leeftijd af.

Ouderen (55-plussers): een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, bij voorkeur alle dagen van de week; voor niet-actieven, zonder of met beperkingen, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging meegenomen; voorbeelden van matig intensieve lichamelijke activiteit bij ouderen zijn wandelen met 4 km/u en fietsen met 10-12 km/u.

Waarom fysiotherapie aan huis? In een praktijk zijn er toch meer behandelmogelijkheden?

Er zijn patiënten voor wie het een te grote belasting is om naar de praktijk te komen (al worden ze gebracht door familie of een taxi). Dit zijn vooral ouderen op hoge leeftijd en ouderen met een chronische aandoening.

Daarnaast doen de problemen die ouderen ervaren zich vaak voor in de thuissituatie: moeite met opkomen uit de stoel, moeilijk de trap op kunnen, moeite met draaien in bed. Deze handelingen zijn het meest effectief in de thuissituatie te oefenen.In de KNGF Richtlijn Ziekte van Parkinson staat: “Indien de behandeling gericht is op het bevorderen van activiteiten zal de behandeling bij voorkeur bij de patiënt thuis plaatsvinden. Het bevorderen van de conditie kan plaatsvinden in de praktijk van de therapeut.”

Tevens kan de fysiotherapeut tijdig naar een ergotherapeut doorverwijzen voor inventarisatie van mogelijke aanpassingen in de thuissituatie.

Ook na revalidatie (in een revalidatiecentrum of een verpleeghuis) is het van belang om thuis handelingen te oefenen. Aangeleerde strategieën ter bevorderingen van de activiteiten in het dagelijks leven beklijven vaak te kort als ze alleen in een instelling geoefend zijn.

Moet ik een verwijzing hebben voor de ouderenfysiotherapeut?

U kunt met of zonder verwijzing van een arts bij de ouderenfysiotherapeut terecht. Bij chronische aandoeningen is er in sommige gevallen wel een verwijzing nodig van een arts of specialist. De fysiotherapeut kan dit beoordelen. Ook bij behandeling aan huis is een verwijzing noodzakelijk.

Mocht bij het eerste contact blijken dat u klachten hebt waarbij er meer gegevens nodig zijn om u te kunnen behandelen, dan zal de fysiotherapeut, met uw toestemming, overleggen met de arts.

Wat is het verschil tussen een algemeen fysiotherapeut en een ouderenfysiotherapeut (officieel: geriatriefysiotherapeut)?

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie de opleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR).
Ik heb hier de naam geriatriefysiotherapeut gebruikt omdat deze fysiotherapeut met de officiële naam in het CKR geregistreerd staat.
Het is mogelijk te zoeken naar een gespecialiseerde fysiotherapeut op https://www.defysiotherapeut.com/. Ook hier staat bij “Type fysiotherapeut” de officiële benaming Geriatriefysiotherapeut.

De ouderenfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

Wat voor behandeling kan ik verwachten?

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Tot het werk van de ouderenfysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers (verplaatsingen), dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Worden de behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar?

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

  1. fysiotherapie voor chronische patiënten met een aandoening van de zogenoemde “chronische lijst”, worden vanuit de basisverzekering vergoed vanaf de eenentwintigste behandeling. De diagnose moet dan wel gesteld worden door een arts of specialist en deze moet een verwijzing voor fysiotherapie meegeven, soms met gespecificeerde metingen erop. In de chronische lijst kan een maximale tijdsduur aangegeven zijn.
  2. fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (basisregel: de eerste 9 behandelingen fysiotherapie worden gedekt door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben)

Voor de overige patiënten wordt een bepaald aantal behandelingen fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De fysiotherapeut kan nagaan hoe in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld. Dit is verschillend per zorgverzekeraar en van uw aanvullend pakket.

Het eigen risico geldt niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering.
Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Telefonisch, via de praktijk: Samen zorgt – 0543-216444

Ik ben al onder behandeling bij een therapeut voor een andere hulpvraag

Bij behandeling aan huis is het is mogelijk om fysiotherapie in de thuiszorg samen te laten lopen met uw ‘normale’ behandeling bij de fysiotherapeut of oefentherapeut. De thuiszorgtherapeut neemt contact op met uw reguliere therapeut om de behandeling op elkaar af te stemmen.